woensdag 16 november 2011

huiswerk

taken:
* ZGZG les 54 afwerken (O)
* TS WB blz. 91 tot 94 afwerken
* gekleurde schriften verbeteren
* Franse woordjes (un ballon de foot - un t-shirt) 5b
ida:
* KJV morgen 5a vrijdag 5b! (leesboek, picknick)
* proef Frans laten HDT
* groen schrift laten HDT
* Omnia !