maandag 23 mei 2011

huiswerk

werk:
* EA U18 Fr woordjes (une chambre - une télé)  rode woordjes !
* PLK p.27 in werkschrift sleutelwoorden.
* Affiche Guatemala
ida:
* mini-krantje meebrengen
* werkkledij - klein emmertje - lepel - stukje stof - extra materiaal
* morgen zwemmen