donderdag 19 mei 2011

huiswerk

werk:
* TS WB blz. 52-53 afwerken
* Frans WB blz. 66 afwerken
* Studiewijzer Guatemala: plannen en laten HDT
les:
* proef Frans U17
* Studiewijzer Guatemala: teksten in boekje herlezen
ida:
* proef Frans laten HDT